Cruiser Rating ™

 

 

Privacyverklaring

Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV), gevestigd aan Zuiderlaan 13, B-9000 GENT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wind & Watersport Vlaanderen vzw
Zuiderlaan, 13
B-9000 Gent
Rechtspersonen register: 0472215004
Nummer v/d vereniging: 155582000
Tel: +32 (0)9 243 11 20
Fax: +32 (0)9 243 11 39
E-mail: info@wwsv.be
Url: www.wwsv.be
Bank: ING: BE22 3900 9636 8747
BIC: BBRUBEBB IBAN: BE22390096368747 
 
Stijn Reunis is de Functionaris Gegevensbescherming van VVW-Duiken vzw. Hij is te bereiken via info@cruiserrating.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wind & Watersport Vlaanderen vzw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wind & Watersport Vlaanderen vzw verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.
 • ras
 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@vvw-duiken.vzw, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wind & Watersport Vlaanderen vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Wind & Watersport Vlaanderen vzw analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • Wind & Watersport Vlaanderen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor ons ledenregister.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wind & Watersport Vlaanderen vzw neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wind & Watersport Vlaanderen vzw) tussen zit. Wind & Watersport Vlaanderen vzw gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: nihil.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wind & Watersport Vlaanderen vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Welke?         > Bewaartermijn       > Reden
 • Personalia    > Onbeperkt       > historische gegevens
 • Adres            > Onbeperkt       > historische gegevens
 • Emailadres    > Onbeperkt       > historische gegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Wind & Watersport Vlaanderen vzw deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wind & Watersport Vlaanderen vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Wind & Watersport Vlaanderenn vzw jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
 
 • VVW vzw
 • VAREN (maandblad)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VVW-Duiken vzw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VVW-Duiken vzw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
 
Cookie: Google Analytics
Naam: _utmb
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wind & Watersport Vlaanderen vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cruiserrating.be.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), kaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 
Wind & Watersport Vlaanderen vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wind & Watersport Vlaanderen vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons Bestuur of via info@cruiserrating.be